Všeobecné obchodné podmienky

( ďalej len „VOP“)

Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim, ktorým je prevádzkovateľ internetového obchodu GYBO s.r.o. a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke www.gybo.sk podľa VOP (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru. Kupujúci je viazaný ustanoveniami týchto VOP a zaviazal sa riadiť ich ustanoveniami.

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa ďalej riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.gybo.sk (ďalej len „tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku II. týchto VOP.

Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Každý jeden Tovar má v Eshope www.gybo.sk vytvorenú prináležiacu stránku, ktorá obsahuje popis jeho vlastností; cenu, za ktorú sa predáva; jeho prípadné variácie (napr. hmotnosť alebo spôsob spracovania); ako aj jeho dostupnosť na sklade Predávajúceho.

2.2. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho pod ikonou nákupný košík (ďalej len „objednávka“) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.

2.3. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke  a to najmä – celé meno objednávateľa, kompletnú fakturačnú a poštovú adresu, telefonický kontakt, e-mail, názov tovaru, počet kusov, spôsob platby a doručenia.

2.4. Predávajúci nijako nezodpovedá za prípadné omeškanie dodania alebo nedodanie Tovaru, ku ktorému dôjde v dôsledku uvedenia chybných alebo inak nesprávnych údajov Kupujúcim pri zadávaní Objednávky.

2.5. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť“, ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov.

2.6. Objednávku Tovaru Kupujúci dokončí v náhľade „Nákupného košíka“ vyplnením všetkých požadovaných údajov (vrátane spôsobu dopravy Tovaru ak je viacero možností na výber) a následným potvrdením a odoslaním Objednávky kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Toto tlačidlo bude na kliknutie sprístupnené až po tom, čo Kupujúci potvrdí, že sa oboznámil so znením týchto VOP a udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje podľa bodu 2.3.

2.7. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný, pokiaľ nedôjde k jej odvolaniu najneskôr v lehote 1 hodiny od jej odoslania. Pre odstránenie pochybností musí byť storno objednávky v tejto lehote doručené Predávajúcemu na e-mailovú adresu gybo@gybo.sk.

2.8. Predávajúci zašle Kupujúcemu oznámenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke.

2.9. Kúpna zmluva je uzavretá doručením oznámenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.

2.10. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho – množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

2.11. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom, ktorý Kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.

Cena a dostupnosť tovaru

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. VOP platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

3.2.Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.gybo.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je konečná. Cena poštovného je uvedená v náhľade „Nákupného košíka“ pri každom jednotlivom druhu dopravy.

3.3. Celková cena nákupu bude určená ako súčet cien jednotlivých položiek Tovaru a poštovného.

3.4. Aj napriek všetkej starostlivosti Predávajúceho o zabezpečenie správnosti detailov o Tovare a cenách, môžu sa na stránkach E-shopu vyskytnúť chyby. V prípade, že si Kupujúci objedná Tovar, ktorého cena alebo iný detail je nesprávny, Predávajúci ho o tejto skutočnosti bezodkladne informuje a vyzve ho v stanovenej lehote na opätovné potvrdenie Objednávky, ale už so správnymi detailmi, alebo jej zrušenie. Ak v takomto prípade Kupujúci už cenu Tovaru uhradil, bude mu po zrušení Objednávky vrátená v celej výške. Márnym uplynutím lehoty na vyjadrenie Kupujúceho k zmene  Objednávky sa Objednávka bude považovať za zrušenú.

3.5. V prípade zrejmej nesprávnosti v cene napríklad uvedenej ako 0 € alebo inej zrejmej chybe alebo v prípade objektívnych dôvodov znemožňujúcich alebo podstatne sťažujúcich dodanie Tovaru na strane Predávajúceho si Predávajúci vyhradzuje právo odmietnuť potvrdenie Objednávky Kupujúceho.

3.6. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nebude Kupujúcemu možné dodať niektorý objednaný Tovar, Predávajúci Objednávku k takémuto Tovaru nepotvrdí a vo vzťahu k takémuto Tovaru nebude uzavretá Zmluva. Ak v takomto prípade Kupujúci už cenu takéhoto Tovaru uhradil, bude mu za tento Tovar cena vrátená v celej výške.

Platobné podmienky

4.1. Platbu za Tovar objednaný v E-shope je možné uskutočniť vopred platobnou kartou, platbou cez PayPal a formou dobierky. Spôsob platby si Kupujúci zvolí v náhľade „Nákupného košíka“ pri vypĺňaní objednávkových údajov v súlade s článkom III. VOP.

4.2. Pri platbe platobnou kartou, Kupujúci zadá nevyhnutné údaje o svojej karte a platba bude spracovaná cez bezpečnú platobnú bránu Stripe. Žiadne z uvedených údajov o platobnej karte neukladáme. Pri úspešnej transakcii Kupujúci obdrží potvrdzujúci email o spracovaní objednávky a tovar bude doručený podľa špecifikovaných detailov doručenia.

4.3. Pri využití platby formou dobierky bude Tovar Predávajúcim zaslaný na Kupujúcim uvedenú dodaciu adresu ako doporučená zásielka s dobierkou. Celkovú sumu Kupujúci zaplatí v hotovosti pri prevzatí Tovaru.

4.4. Pri platbe v hotovosti na predajni bude Tovar Predávajúcim predaný Kupujúcemu v predajni po zaplatení celkovej sumy v hotovosti na predajni.

4.5. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list.

Dodacia lehota

5.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho pri príslušnom tovare v katalógu tovarov za podmienky, že uvedený tovar je na sklade. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni.

5.2. V prípade, že tovar nebude na sklade, oznámi Predávajúci Kupujúcemu dĺžku dodacej lehoty v oznámení o prijatí objednávky.

5.3. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy, v prípade platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

5.4. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho. Ustanovenie bodu 3.8. tým nie je dotknuté.

Podmienky dodania tovaru

6.1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje v rámci Slovenskej a Českej republiky a to prostredníctvom poštového podniku alebo kuriérskou službou, podľa výberu Kupujúceho uvedeného v objednávke.

6.2. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Slovenská pošta a.s./kuriérska služba) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia originálnej pásky na tovare alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.

6.3. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Záruka

7.1. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytuje Predávajúci zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci Kupujúcim. Potrebné doklady sú súčasťou každej zásielky.

7.2. Ak Kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť do 24 hodín, oznámiť Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu, inak jeho právo z vád tovaru zaniká.

7.3. Reklamovaný tovar musí byť doručený Predávajúcemu do miesta jeho podnikania.

7.4. Pri reklamácii je nutné predložiť – kópiu predajného dokladu (faktúry) – kópiu dokladu o zaplatení – stručný popis vady

7.5. V prípade nedodržania povinností podľa bodu 7.3. a 7.4. .  bude reklamácia považovaná za neplatnú.

7.6. Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej obdržaní a upovedomí o jej vybavení Kupujúceho zaslaním e-mailu. V prípade, že reklamácia nebude odôvodnene zamietnutá, zaistí Predávajúci Kupujúcemu odstránenie vád bez zbytočného odkladu od obdržania reklamácie. V prípade, ak sú vady neodstrániteľné, zabezpečí Predávajúci Kupujúcemu náhradný tovar.

7.7. Reklamácie sa vzťahujú na výrobné vady produktu a vady materiálu. Vady spôsobené nesprávnym používaním a skladovaním, alebo poškodením zo strany Kupujúceho nie je možné uplatniť ako reklamáciu. Nesprávne použitie výrobku je napríklad nesprávne čistenie a s tým súvisiace činnosti; nesprávne skladovanie výrobku; použitie výrobku na iný účel, ako je určený. Mechanické poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené iným ako bežným používaním výrobku, nie je možné reklamovať. Poškodenie výrobku nadmerným zaťažovaním alebo nesprávnou údržbou  nie je možné reklamovať.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

8.1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby Kupujúci  zakúpený tovar doručil Predávajúcemu v uvedenej lehote. Kupujúci musí informovať o odstúpení od zmluvy Predávajúceho na emailovej adrese gybo@gybo.sk.

8.2. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť .

8.3. Kupujúci je povinný tovar vrátiť do 14 kalendárnych dní buď osobne alebo odoslaním tovaru na adresu prevádzky Predávajúceho: Mountland, Pri Hrubej lúke 11, 841 01 Bratislava (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia, v pôvodnom obale, s etiketami.

8.4. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 30 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

8.5. Kupujú berie na vedomie, že vrátenie Tovaru je na vlastné náklady.

8.6. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

9.1.   Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy. Predávajúci týmto, v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) v spojení s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje kupujúcemu ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

  • právnym základom spracúvania osobných údajov v súlade s § 13 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia je uzatvorená zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, na plnenie ktorej je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné;
  • predávajúci uchováva osobné údaje kupujúceho po dobu do splnenia kúpnej zmluvy a následne po dobu nevyhnutnú na archiváciu podľa zákona o účtovníctve a zákona o archívnictve;
  • osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytované nasledovným príjemcom: súd, advokát, exekútor;
  • kupujúci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa jeho osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov;
  • kupujúci má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

Kontakt v súvislosti s ochranou osobných údajov: gybo@gybo.sk

Záverečné ustanovenia

9.1. VOP sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

9.2. VOP platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

9.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, a VOP Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

9.4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa VOP. Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho gybo@gybo.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

9.5.Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok, pričom každá zmena VOP je pre Kupujúceho záväzná dňom jej zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho www.gybo.sk.